Publications

In Google Scholar, please see here.

List of selected publications:

 • Aslama Horowitz, Screen Shot 2015-09-09 at 10.41.12 AMM. & Nieminen H. (2016).Communication Rights and Public Service Media. Changing ecosystems, changing ‘publicness’. In Carlsson, Ulla (ed.). Freedom of Expression and Media in Transition Studies and reflections in the digital age. Gothenburg: NORDICOM. 27 –34.
 • Aslama Horowitz, M. (2015). Public Service Media and the Challenges of Crossing Borders: Assessing New Models. In Media Studies Journal, Vol 6(2015) 12.
 • Aslama Horowitz, M. & Car, V. (2015, eds.). The Future of Public Service Media. In Media Studies Journal, Vol 6(2015) 12.
 • Aslama Horowitz, M.  & Napoli, P. (2015). Diversity 2.0. A framework for audience participation in assessing media systems. Interactions: Studies in Communication & Culture. Volume 5 Issue 3, 309-326.
 • Aslama Horowitz, M. & Saarinen V. (2015).  Linking New Skills, Business Opportunity and Job Creation for Cultural Industry Development in Africa.  A Policy Brief for GESCI. March 2015.
 • Aslama Horowitz ,M.  & Clark, J. (2014). Multi-stakeholderism. Value for Public Service Media. RIPE@2013. Gothenburg: NORDICOM, 165-183.
 • Aslama, M.  Hellman, H., Lehtinen, P. & Sauri, T. (2014). Fran en period av knapphet till en mangfald av kanaler. Televisionens programutbud och mangfalden 1960-2004. [From scarcity to the era of plenty. TV diversity 1960-2004]. In Wiio, J. (ed.). Den finska televisionens milstolpar. Program och programproducktion under fem artionden. Gothenburg: Nordicom.
 • Clark, J. & Aslama Horowitz, M. (2014) Remixing public media’s remit: The implications of networks for public service media. In Glowacki, M. & Jackson, L. (eds.) Public Media Management for the Twenty-First Century. Creativity, Innovation, and Interaction. NY: Taylor and Francis: 3–20.
 • Aslama Horowitz, M. (2013). The Medium, the Message, and Social Justice. Book Review. Global Media and Communication (Sage).
 • Aslama Horowitz, M. (2012). Viestintapolitiikka, monipuolisuus ja osallistumisen kasite [Communications Policy, Diversity and the Concept of Participation]. In Karppinen, K. & Matikainen, J. (eds.) Julkisuus ja demokratia. Tampere, Finland: Vastapaino, 227-238.
 • Aslama M. & Pantti, M. (2012). Labourers of the Real. “Authenticity Work” in Reality Television. In Dhar, R. & Rana P. (eds.). Media in the Swirl. New Delhi: Pentagon Press, 295-308.
 • Aslama, M. & Napoli P. (eds., 2011). Communications Research in Action: Scholar-Activist Collaborations for a Democratic Public Sphere. New York: Fordham University Press.
 • Aslama, M. (2010). Rethinking Audiences. Diversity, Participation, and Strategic Considerations for Public Media in the Web 2.0 Era. In Lowe, G. (ed.) Public Service Media, Participation and Partnership. RIPE@2008. Gothenburg: Nordicom.
 • Ericksson I. & Aslama, M. (2010) Making, breaking promises? Civic spheres and virtual engagements. new media & society 12(4) 677–682.
 • Aslama, M. (2009). Playing House. Participants’ Experiences on Reality Television. International Journal of Cultural Studies. Vol. 12(1): 5-20.
 • Aslama, M. (2008). Slogans of Change. Three Outlooks on Finnish Television. Skrifter, 26. Swedish School of Social Science, Research Institute. University of Helsinki.
 • Aslama, M. & Syvertsen, T. (2007). Public Service Broadcasting and New Technologies: Marginalization or Re-Monopolization? In de Bens et al. (eds.) Media Between Culture and Commerce. Brighton: IntellectBooks. 167-178.
 • Aslama M., & Pantti, M. (2007). Flagging Finnishness. Reconstructing National Identity in Reality Television. Television and the New Media. Vol. 8, No. 1. 1-19.
 • Aslama, M., Hellman, H., Lehtinen, P. & Sauri T. (2007). Niukkuuden aikakaudesta kanavapaljouteen. Television ohjelmisto ja monipuolisuus 1960-2004. Suomalaisen television historia. Suomalaisen kirjallisuuden seura/Finnish Literature Society. [From scarcity to the era of plenty. Finnish television supply 1960-2004.] 558-77.
 • Aslama M. & Pantti M. (2007). Todellisuustelevisio, tunteet ja tunnustuspuhe. Kujansivu H. & Saarenmaa L. (toim.) Tunnustus & todistus. Gaudeamus. [Reality television, emotions and confessional talk.] 184-200.
 • Aslama, M. & Nordenstreng K. (2006). When Structures Change, Contents Remain. In Silveira, J. & Pamela Shoemaker (eds.) Telejornais. O Real construido pelas Televisöes 2006, Celta Editora, Oeiras.
 • Aslama M. & Syvertsen T. (2006). Policies of Reduction or Renewal?  European Public Service Broadcasting in the New Media Era. In Carlsson U. (ed.). Radio , TV & Internet in the Nordic Countries. Meeting the Challenges of New Media Technology. Nordicom. Göteborg: Göteborg University: 29-41.
 • Nieminen, H. Aslama M. & Pantti M. (2006). Media ja demokratia Suomessa. Kriittinen näkökulma. Oikeisministeriön julkaisu 11/2005/Ministry of Justice. [Media and democracy in Finland. A critical perspective.]
 • Aslama, M.  (2006). Naiset numeroina. Määrällisen analyysin merkitys feministiselle mediatutkimukselle. Teoksessa Mäkelä A., Puustinen, L. & Ruoho I. (toim.) Medioitunut sukupuoli. Gaudeamus: Helsinki. [Women in numbers. The relevance of quantitative analysis for feminist media studies.] 47-61.
 • Aslama, M. & van Zoonen, Liesbet (2006). Understanding Big Brother. An Analysis of Current Research. Javnost – The Public Vol. 13, Number 2. 85-96.
 • Aslama, M. (2006). Kaksitoista totuutta Big Brotherista. Osallistujien kokemuksia tosi-tv:stä. Tiedotustutkimus 4/2006/Finnish Journal of Communication Studies. [Twelve truths about Big Brother. Participants’ experiences of reality television.]
 • Aslama, M. (2006). Viihdeyhteiskunta, monikulttuurisuus ja nurkkakuntaistuminen: mediatutkimuksen suuret haasteet. Liesbet van Zoonenin haastattelu. Tiedotustutkimus 4/2006/Finnish Journal of Communication Studies. [Entertainment society, multiculturalism and specialisation: challenges of media studies. Interview with Liesbet van Zoonen.
 • Aslama, M. & Pantti, M. (2006). Talking Alone: Reality TV, Emotions and Authenticity.European Journal of Cultural Studies. Vol. 9(2) 149-166.
 • Aslama, M., Hellman, H. &  Sauri T. (2005). Kilpailun ja toimilupapolitiikan vaikutukset tv-ohjelmiston monipuolisuuteen 1993–2002. Liiketaloustieteellinen aikakauskirja/Finnish Journal of Economic Research. [The impact of competition and license policy to Finnish television programming 1993-2002].
 • Aslama, M. (2005). Tietoisku, tarina vai nähtävyys? Suomalaisen televisiojournalismin moodeista. Tiedotustutkimus 4/2005/Finnish Journal of Communication Studies. [Information, storytelling or attraction? Modes of Finnish television journalism.]
 • Aslama, M., Hellman, H. &  Sauri T. (2004). Does Market-Entry Regulation Matter? Competition in Television Broadcasting and Programme Diversity in Finland, 1993-2002. Gazette Vol. 66(2): 113-132.
 • Aslama, M., Hellman, H. &  Sauri T. (2004). Digitalizing Diversity. Public Service Strategies and Television Supply in Finland 2002. International Journal of Media Management 3/4 2004, 152-161.
 • Aslama, M. (2004). Notkean modernin julkisuus. Zygmunt Baumanin mediaetiikka ja viestinnän tutkimus. Teoksessa Moring, I., Mörä, T. & Valtonen, S. Mediatutkimuksen vaeltava teoria. 165-184. Helsinki: Gaudeamus. [Public sphere and liquid modernity. Bauman’s media ethics and communication research.]
 • Aslama, M. & Jääsaari J. (2004). Sillä silmällä. Politiikka, naiseus ja populaarijulkisuus. Naistutkimus/Journal of Women’s Studies 4/2004, 61-66. [Politics, femininity and popular culture.]
 • Aslama, M. (2004). Jääkö journalismi viihteen jalkoihin? Tarkastelussa television journalistiset ohjelmatyypit syksyllä 2003. Yleisötutkimus, tutkimuksia 7/2004. Helsinki: Yleisradio/Finnish Broadcasting Company. [Does entertainment conquer journalism? Report on journalistic programs in 2003].
 • Aslama, M. & Himmelstein H. (2003). From Service to Access. Re-conceiving Public Television’s Role in the New Media Era. In Lowe G.F. & Hujanen, T (eds.) RIPE/Nordicom.
 • Aslama, M. (2003). Digikansalainen kadoksissa? Katsojien roolit digitaalitelevisiosta käydyssä keskustelussa. Teoksessa Malmelin, N. (toim.) Välittämisen tiede. Viestinnän näkökulmia yhteiskuntaan, kulttuuriin ja kansalaisuuteen. Ullamaija Kivikurun juhlakirja. Viestinnän julkaisuja 8. Helsinki: Helsingin yliopiston viestinnän laitos/University of Helsinki. [Seeking the digital citizen. On digitalization debate in Finland.]
 • Aslama, M. (2003). Paluu todellisuuteen. Dokumentaarisuus ja arvot tosi-tv:n aikakaudella. AVEK/1/Foundation of Audiovisual Culture in Finland. [On documentary values and reality television.]
 • Aslama, M., Hellman, H. & Sauri, T. (2002). Tv-tarjonnan lähihistoria. Valtakunnalliset televisio-ohjelmistot vuosina 1997-2001. Tilastokeskus/Statistics Finland. [Finnish television programme structures 1997-2001.]
 • Aslama, M. (2002). Tosi-tv:n todellinen maailma. Journalismikritiikin vuosikirja 2002/Finnish Journal of Communication Studies. [The real world of reality television. On the reality television phenomenon.]
 • Aslama, M. & Kivikuru, U. (2002). Lamajulkisuuden raamit: suomalainen mediamaisema 1990-luvulla. Teoksessa Kivikuru, U. (toim). Laman julkisivut. Media, kansa ja eliitit 1990-luvun talouskriisissä. Tampere: Palmenia/University of Helsinki. [The Finnish media landscape of the 1990s.]
 • Aslama, M., Kivikuru, U. & Valtonen, S. (2002). Lamakansan kartat – kolme näkökulmaa kokemuksiin talouskriisistä. Teoksessa Kivikuru, U. (toim). Laman julkisivut. Media, kansa ja eliitit 1990-luvun talouskriisissä. Tampere: Palmenia/University of Helsinki. [Citizens’ experiences of the Finnish economic crisis in the 1990s.]
 • Aslama, M. , Kantola, A., Kivikuru, U., Parikka, T. Salovaara-Moring, I., & Valtonen, S. (2002). Suomen 1990-luvun talouskriisi: demokratian ja julkisen keskustelun koetinkivi. Teoksessa Kivikuru, U. (toim). Laman julkisivut. Media, kansa ja eliitit 1990-luvun talouskriisissä. Tampere: Palmenia/University of Helsinki. [The economic crisis of the 1990s: a challenge for democracy and public debate.]
 • Aslama, M. (2001). Women, Politics and the Media. In the Routledge International Encyclopedia of Women. New York: Routledge.
 • Aslama, M., Kantola, A., Kivikuru U., & Valtonen S: (2001). Politics displaced, politics replaced: Elites’ and citizens’ talk on the economic crisis. In Kalela, Kiander, Kivikuru, Loikkanen, Simpura (eds.) Down from the Heavens, Up from the Ashes. The Finnish Economic Crisis of the 1990s in the light of economic and social research. Helsinki: Government Institute for Economic Research.
 • Aslama, M., Kivikuru U., Moring, I., Parikka, T. & Valtonen, S. (2001). Mediated Economic Reality or Aching Spots of Civic Society? Finnish Newspaper Coverage and Media Publicity of Welfare Disparities 1988-1998.  In Kalela, Kiander, Kivikuru, Loikkanen, Simpura (eds.) Down from the Heavens, Up from the Ashes. The Finnish Economic Crisis of the 1990s in the light of economic and social research. Helsinki: Government Institute for Economic Research.
 • Aslama, M., Hellman, H. & Sauri, T. (2001). TV-ohjelmisto digitelevision kynnyksellä. Ohjelmarakenne ja monipuolisuus 1997-2000. Tiedotustutkimus 3/2001/Finnish Journal of Communication Studies. [TV programming in the verge of the digital era.]
 • Aslama, M. & Kivikuru U. (2001). Suomalainen mediasää vuosituhannen vaiheessa. Teoksessa Nordenstreng, K. & Wiio, O. Suomen viestintäjärjestelmä. WSOY.  [The Finnish media landscape in the turn of the Millenium.]
 • Aslama M., & Valtonen, S. (2001). Laman mittakaavat. 1990-luvun talouskriisi, kansalaisten kokemukset ja tutkijan asemat. Tiedotustutkimus 4/2001/ Finnish Journal of Communication Studies. [Scales of recession. The economic crisis, citizens’ experiences and positions of researchers.]
 • Aslama M., & Valtonen, S. (2001). Under Bad Weather. How to approach Citizens’ Talk about the Economic Recession and the Media. In Kivikuru, Ullamaija & Savolainen  Tarja (eds.). The Politics of Public Issues. Helsinki: University of Helsinki, Department of Communication.
 • Aslama, M. (2000). Private Talk in Public. A Case of Finland. In Sreberny, A. & van Zoonen, L. (eds.) Gender, Politics and Communication. New York: Hampton Press.
 • Aslama, M. & Jääsaari, J. (1999) Women Audiences and Gender Portrayal on TV. A Finnish Case Study. Yle Audience Research Report 19/1999. Helsinki: Finnish Broadcasting Company.
 • Aslama, M. & Kivikuru U. (1999). The Beijing Controversies. Finnish News Coverage of the Fourth World Conference on Women, Beijing 1995. Nordicom Information. Volume 21, No 3/1999.
 • Aslama, M. (1999). Talouskriisi ja televisio. Teoksessa Mediakriisi. Lehdistö, lama ja talouspuhe. Helsingin yliopiston viestinnän laitos, sarja 2A/1/1999. Helsinki: Yliopistopaino/University of Helsinki. [Economic crisis on television.]
 • Aslama, M. (1999). “Screening Gender is Good Business”. An approach for public service television. InterMedia 5/1999.
 • Aslama, M. (1999). Nyrkin ja hellan välissä. Teoksessa Kantola, A. et al. Maailman tila ja Suomi. Helsinki: Gaudeamus. [Women’s rights and Finland.]
 • Aslama, M. & Valtonen, S. (1999). Mediakriisistä kansalaisten kriiseihin. Mediat ja me. Pertti Tiihosen juhlakirja. Helsingin yliopiston viestinnän laitos/University of Helsinki. [From media crises to citizens’ crises.]
 • Aslama, M (1998). Vuorojen karusellissa. Näkökulma televisiokeskustelujen vuorovaikutukseen. Teoksessa Kantola, A., Moring, I & Väliverronen, E. (toim). Media-analyysi. Tekstistä tulkintaan. Tampere: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus/University of Helsinki. [The carousel of turn-taking. Conversation analysis and televised talk.]
 • Aslama, M. & Kivikuru U. (1998). Markkinahumusta tasa-arvoon. Teoksessa Kivikuru, U. & Pietiläinen J. (toim.). Uutisia yli rajojen. Ulkomaanuutiseten maisema Suomessa. Tampere: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus/University of Helsinki. [From festivites to equality. Finnish News Coverage of the Fourth World Conference on Women, Beijing 1995.]
 • Aslama, M. (1997). Privaattia puhetta mediassa. Teoksessa Nikko, T. & Nuolijärvi P. Talous ja kieli III. Helsingin kauppakorkeakoulu B-17/Helsinki School of Economics. [Private mediated talk.]
 • Aslama. M. & Jääsaari J. (1997) . Avoimien vai suljettujen silmien politiikkaa? Kirsi, kiintiöt ja populaari julkisuus. Politiikka 3/ 1997/Finnish Journal of Political Science. [Politics eyes wide shut. Women politicians and popular publicity.]
 • Aslama, M. & Salmi, J. (toim) (1996). Ulkomaat ruudussa ja aalloilla. Raportti Foreign News Flow –projektista. Yleisradion tasa-arvotoimikunta 1/B: 1996 / Finnish Broadcasting Company.  [Report on the Foreign News Flow project.]
 • Aslama, M. (1995). Katsojien arvioita television ihmiskuvasta. Teoksessa Sana, Elina (toim.) Naiset, miehet ja uutiset. Yleisradion tasa-arvotoimikunta A:1/1995. Helsinki: Yleisradio/Finnish Broadcasting Company. [Citizens’ perceptions on gender portrayal in electronic media.]

In Addition:

 • Aslama M. (et al.; with several co-authors in different years) 2001-2009: Suomalainen tv-tarjonta / Finnish television programming. Annual report of the Ministry of  Transport and Communication.
 • Aslama, M. (2004). Millaisen televisio- ja radio-ohjelmiston haluamme vuonna 2010? Raportti Liikenne- ja viestintäministeriölle. [What kind of TV and radio programming citizens want in 2010? Unpublished report for the Ministry of Transport and Communications.]

logo_minna_black-01

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.